ف ل ا

Izzaty : Saya ingin pulang ke kampung saya pada hujung minggu ini. َ

2023-02-08
    س 7 القدرات
  1. وںاݱݯةةةعٙا ݣكا لݸةةةݵۂو
  2. ب ِ ّ ذعَي = عِراضَم -لِعا َ ف= د حَ َ أ 5
  3. An Arabic word may have a range of meanings depending on context